Szécsenyi 2020

Esemény, hír részletesen

Kép A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldalán olvasható a GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 KIEMELT PROJEKT bemutatása, a hírek, szakmai tartalmak, kapcsolat.
Felvitte: Hornyák Erika
Felvitel dátuma: 2019-11-21 15:41:25

 A végzettség nélküli iskolaelhagyás a szakképzés területén hazánkban közel 30%-os, ugyanakkor Magyarországon meghatározó problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya. A végzettség nélküli iskolaelhagyás az iskolai kudarcok gyakori következménye. Az alacsony iskolázottság a munkaerőpiacról és a társadalomból történő kirekesztődés veszélyeit hordozza magában. A jövő szempontjából nehézséget jelent, hogy a szakiskolai végzettséggel általában együtt járó alacsonyabb jövedelem és társadalmi státusz miatt tovább csökkent a szakközépiskolák (eddig szakiskolák) presztízse, és egyre többen választják a gimnáziumi, illetve a szakgimnáziumi (szakközépiskolai) továbbtanulást. A szakképzés presztízsének helyreállítása, valamint a lemorzsolódók arányának 10% alá csökkentése érdekében a GINOP-6.2.2 kiemelt projekt megvalósuló fejlesztései hozzájárulnak a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének és továbbtanulási esélyeiknek növeléséhez. A kormány által elfogadott „Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia” külön kiemeli a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősítését, valamint az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer kidolgozását. A tudásalapú gazdaság igényeihez alkalmazkodva a munkavállalóknak megfelelő kognitív készségekkel kell rendelkezniük. Az alapkészségek szintje a szakképzésben tanulók, illetve a szakképzésből már kikerült felnőttek esetében a legkritikusabb. A szakképzésben tanulók kudarcainak okai ugyan összetettek, de egyértelmű összefüggés mutatható ki a lemorzsolódás és az érintettek gyenge szövegértési és számolási készségei között, ami jóval elmarad mind az OECD, mind pedig a régiós átlagtól (PISA 2012). A GINOP-6.2.2 kiemelt projekt mindezen tényezőket szem előtt tartva, három fő tevékenység köré („Módszertani fejlesztések és együttműködések”, „Intézményfejlesztés”, „Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés”) szerveződve segíti a problémák megoldását. A projekt több oldalról támogatja a szak- és felnőttképzés fejlesztését, és megvalósulása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a szakképzésben dolgozó szakemberek olyan fejlesztések részesei legyenek, amelyek a tanulói, a pedagógiai, és végső soron az intézményi eredményességet nagymértékben növelik.

Bővebb tájékoztató olvasható az oldalon: 

https://jovotformalunk.nive.hu/projektbemutato